Aurrekontuak

Aurrekontuak

2016ko ekitaldiari dagokion Aurrekontu Orokorra ren jende aurreko epea amaitu ondoren, Udalak, 2015ko abenduaren 18an egindako Batzorde Kudeatzailearen bilkuran behin-betikoz onartu du Aurrekontua.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 15.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz, Aurrekontuen kapitulu bakoi¬tza laburturik, eta Lanpostu erlazio eta plantilarekin batera Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen dira:

 

GASTUAK
Kapitulua Izena Euro
1 Per­tso­nal gastuak 166.645,42
2 Gastuak ond. arrunt eta zerb 158.682,99
3 Finantzaketa gastuak 1,00
4 Transferen­tzi arruntak 51.661,64
6 Inber­tsioak 36.000,00
  GUZTIRA 412.991,05

 

SARRERAK

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 70.645,79
2 Zeharkako zergark 5.000,00
3 Tasa eta bestelako sarrerak 47.960,00
4 Transferen­tzi arruntak 287.647,00
5 Ondasun sarrerak 1.738,36
  GUZTIRA 412.991,05

Dokumentuak deskargatu

Aurrekontua 2016 [pdf]

2016ko Aurrekontuaren informazio osoa deskargatu PDF formatuan